Umrah Naim


01. UMRAH NAIM : MEKAH SARAYA AJYAD HOTEL@SETARAF  I   MADINAH JAWHARAT AL FAYROUZ@SETARAF
02. UMRAH NAIM   SARAYA AJYAD HOTEL@SETARAF  I   MADINAH JAWHARAT AL FAYROUZ HOTEL@SETARAF03. UMRAH NAIM BACKPACKERS  MEKAH ELAF BAKKAH HOTEL@SETARAF  I   MADINAH JAWHARAT AL FAYROUZ HOTEL@SETARAF

Untuk keterangan lebih lanjut sila hubungi:

Haji Mohd Nasir Suhadi
Ketua Jabatan, Umrah
Tel:  +603 7967 0811 / 012-390 3977
Emel:  nasir@tradewindstravel.com.my

Ustaz Rahman
Assistant Manager, Umrah
Tel: +603 79670806 / 019-320 9197
Emel:  
rahman@tradewindstravel.com.my